Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

ระดับชั้นปฐมวัยหรืออนุบาล: ระยะเวลาของการศึกษาพร้อมกับความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน

ในช่วงชั้นอนุบาล หรือระดับชั้นปฐมวัย นั้น ช่วงเวลานี้ มีหน้าที่สร้างรากฐานที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นการออกเดินทางสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการของเด็กๆแบบองค์รวมและในขั้นตอนสำคัญนี้ มีปัจจัยที่สำคัญหลายประการ

1. การพัฒนาทักษะทางสังคมในช่วงปฐมวัย:

ชั้นเรียนช่วงปีแรก จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง ฝึกฝนทักษะทางสังคมขั้นพื้นฐาน เช่น การแบ่งปัน ความร่วมมือ และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน

2. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

แผนการเรียนการสอนในช่วงปีแรกของเด็กๆ เป็นไปเพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุ้นการพัฒนาทางด้านความคิด

3. การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา:

การได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาในช่วงวัยเด็ก ถือเป็นการช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และเตรียมพร้อมเด็กๆ สำหรับความกล้าในการเปิดโลกกว้างแห่งการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ความสามารถทางด้านทักษะภาษานี้ จะปูทางไปสู่การสื่อสารที่ดีและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

4. การพัฒนาทางด้านอารมณ์:

 เพื่อช่วยให้เด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์และรู้จักการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม

5. ตารางการเรียนการสอนและกิจวัตรประจำวัน:

ตารางกิจวัตรประจำวัน จะช่วยให้เด็กๆ ได้ปรับให้มีความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นสำหรับปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากตลอดการเรียนรู้

6. หลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น:

ในช่วงปีแรกๆของการเรียนรู้ของเด็กๆ จะส่งเสริมให้เด็กๆ มีแนวคิดพื้นฐานในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะทางด้านภาษา การเปิดรับการเรียนรู้ในระยะแรกนี้จะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับพื้นฐานทางวิชาการในอนาคตได้เป็นอย่างดี

7. การเรียนรู้ผ่านการเล่น

เด็กๆเติบโตและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยดึงดูดและมีความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน เด็กๆ จะได้ซึมซับแนวคิดที่สำคัญผ่านการเล่น ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆรู้สึกสนุกสนาน

8. การแนะแนวพัฒนาครูผู้สอน:

ครูมืออาชีพในระดับชั้นประถมศึกษา คุณครูจะคอยให้คำแนะนำ แนะแนวทางแบบเฉพาะบุคคล ในสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝัง อบรมเด็กๆ ของเรา ด้านวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กแต่ละคน

ทั้งนี้ โรงเรียนในช่วงระดับปฐมวัย ถือเป็นช่วงเวลาการปรับตัว เปลี่ยนแปลงช่วงวัยเด็ก เป็นการช่วยสร้างเสริม พัฒนาการทักษะทางสังคม การเรียนรู้และความเข้าใจอารมณ์และสนับสนุนทางด้านวิชาการ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ เต็มไปด้วยการเรียนรู้และประสบความสำเร็จตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร EYFS ของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบุตรหลานท่าน ในช่วงปีแรกของเด็กๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับพัฒนาการของเด็กๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่เหมาะสมของโรงเรียนที่ดีและภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสมของครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิและได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเด็ก ๆ จะได้รับทักษะสำคัญๆที่จำเป็น เช่น การพูดและการฟัง ทักษะทางสังคมโดยการเล่นร่วมกัน และสร้างความมั่นใจด้วยความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้ ที่โรงเรียนระดับปฐมวัยหรือช่วงปีแรกๆ เหล่านี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสำคัญที่สุดในเส้นทางการศึกษาของเด็ก

โรงเรียนของเราปฏิบัติการเรียนการสอนผ่านตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานของช่วงชั้นปีแรกๆ ซึ่งเป็นการวางรากฐานของความสำเร็จทางวิชาการและรับประกันว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับประถมศึกษาจะเป็นไปอย่างราบรื่น

ในนาม ชั้นเรียนระดับปฐมวัย EYFS

เรามอบหมายตามแผนงานทุกๆสามสัปดาห์ในเรื่องที่เรามุ่งเน้นเพื่อให้บุตรหลานของท่าน ได้รับประสบการณ์ การสำรวจ การเรียนรู้ ผ่านการเล่น ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และพื้นที่เล่นอย่างกว้างขวาง โดยที่ความเพลิดเพลินและเป็นองค์ประกอบสำคัญในแนวทางที่เน้นไปที่การเล่น

หัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมดของเรามีการเชื่อมโยงที่ครอบคลุมไปยังเป้าหมายระดับนานชาติ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ สามารถเชื่อมต่อกับโลก ภายนอกรอบๆตัวพวกเขาได้ ที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS เราต้องการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำในโลกแห่งอนาคต เราเชื่อว่าการนำเป้าหมายในหลักสูตรของเราไปปฏิบัติ เด็กๆ จะเติบโตและพัฒนาเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญในสังคมโลกได้

คุณครูผู้สอนเฉพาะทาง

ครูผู้สอนเราเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กเล็กและสำเร็จการศึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราได้คัดเลือกบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ครูผู้ซึ่งมีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนัก

เรามั่นพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของครูอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพฯ และประเทศอังกฤษ. ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กแต่ละคนและครูทำให้เรามั่นใจได้ว่า  สิ่งเหล่านี้ จะคอยสนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมและการเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียนทั้งหมด สามารถสนับสนุนให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านของการศึกษา

ภายในห้องเรียน

ตารางเรียนในระดับปฐมวัย EYFS จะประกอบด้วยช่วงเวลาต่างๆ เป็นช่วงระยะเวลา 30 นาที โดยอิงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรู้เบื้องต้น ในแต่ละสัปดาห์ เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียน 5 ประการ และหลักคณิตศาสตร์ 5 ประการ และวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างกิจกรรมที่เน้นเป้าหมายในการเรียนรู้โดยครูผู้สอน

ในระดับชั้นเรียนของ EYFS เรามีชั้นเรียนที่สามารถรองรับเด็กได้มากถึง 15 คนต่อชั้นเรียน เรารับรองว่าเรามีอัตราส่วนจำนวนผู้ใหญ่กับจำนวนของเด็กที่เหมาะสม เพื่อให้บุตรหลานของคุณเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

โรงเรียนนานาชาติ RBIS มีนักเรียนจากหลายเชื้อชาติ ขณะนี้เรามีเชื้อชาติที่แตกต่างกันมากกว่า 30 เชื้อชาติภายในโรงเรียนของเรา เรารับรองว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ

เป้าหมายระดับชั้นปฐมวัย

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยการแนะแนวทางทั้งครูและผู้ปกครองร่วมกัน การวางเป้าหมาถึงสิ่งที่เด็กๆแต่ละคนสามารถทำได้ เราปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษตลอดช่วง Early Years Foundation Stage หรือ EYFS และเรารับรองว่าหลักสูตร EYFS ของเราตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในระดัชั้นประถมศึกษาอย่างแน่นอน และเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านจะสามารถเข้าเรียนในการศึกษาต่อในระดัชั้นประถมศึกษาได้อย่างราบรื่น

ครูประจำชั้นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะประเมินบุตรหลานของคุณเป็นประจำในช่วงเวลาที่บุตรหลานของท่านอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS  เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้เรียยนรู้ภายใต้สภาพพื้นที่ปลอดภัยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับเริ่มต้น ก่อนที่จะขึ้นชั้นเรียนต่อ ใน ระดับ Year 1

หลักวัตถุประสงค์ 5 ประการ ที่ครูประจำชั้นของเราจะให้ความมุ่งเน้น

  • การสื่อสารและหลักภาษา - การฟัง ความสนใจ ความเข้าใจ และการพูด
  • การพัฒนาทางกายภาพ - ทักษะการพัฒนากล้านเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  • การพัฒนาลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะสังคม และพัฒนาอารมณ์ - การดูแลตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสังคม
  • การเรียนรู้และเข้าใจโลก - ทั้งในยุคสมัยอดีตและในปัจจุบัน ผู้คน วัฒนธรรมและชุมชน ธรรมชาติ
  • การแสดงศิลปะและการออกแบบ - สร้างสรรค์ด้วยสิ่งวัสดุต่างๆ มีจินตนาการ และกล้าแสดงออก

บุตรหลานของท่านจะได้รับโอกาสต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป้าวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะช่วยให้เด็กๆมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยครูประจำชั้นจะคอยรับรู้พัฒนาการต่างๆเหล่านี้ ของพวกเขา

คุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS สามารถสร้างขึ้นให้แก่เด็กๆได้ คือการเล่นอย่างอิสระ ซึ่งออกแบบโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ของเรา ในช่วงบ่ายที่ EYFS ของโรงเรียนเรา เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เด็กๆมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้มี

การเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวิชาภาษาไทย มีรูปแบบการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนของเราโดยวิชาภาษาไทยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเราตามระเบียบข้อบังคับของกระทรงศึกษาธิการ ประเทศไทย นักเรียนของเราจะสามารถสำรวจแง่มุมทางวัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงการเฉลิมฉลอง ค่านิยม และประเพณีต่างๆของไทย

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนของเรา ยังมีวิชาภาษาจีนกลางเป็นอีกหนึ่งภาษาให้กับนักเรียนของเราตั้งแต่เริ่มเรียน Year 1

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจให้บุตรหลานได้ศึกษาในหลักปฐมวัยศึกษา (Early Years Foundation Stage: EYFS) ของโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ สามารถนัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่แผนกแอดมิชชั่น

ทำการนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

chevron-right