Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

ภาพรวมทางวิชาการ

หลักสูตรการศึกษาประเทศอังกฤษจากระดับอนุบาลจนถึง Year 13

หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นการทดลอง

ผู้เรียนทำข้อสอบ IGCSE ใน Year 10 และ 11

หลักสูตร sixth form ของเราประกอบไปด้วยหลักสูตร A levels และหลักสูตรทางเลือก

ผู้สอนทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสอ้างอิงจากประเทศอังกฤษ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนทั้งท้องถิ่นและนานาชาติ

โรงเรียนของเราแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี้

  • ระดับอนุบาล : อายุ 18 เดือน ถึง 5 ปี ตามหลักสูตร EYFS ปัจจุบันของประเทศอังกฤษ
  • ระดับ Key Stages 1 และ 2 : อายุ 5 – 10 ปี ตามหลักสูตรประเทศอังกฤษที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
  • ระดับ Key Stage 3 : อายุ 11-13 ปี ประกอบด้วยรายวิชาที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การสอบ IGCSE โดยอ้างอิงจากหลักสูตร KS3 ของประเทศอังกฤษ
  • ระดับ Key Stage 4 : อายุ 14-16 ปี ตามหลักสูตร Cambridge IGCSE
  • ระดับ Sixth Form : อายุ 16-18 ปี ตามหลักสูตร Cambridge International Advanced level

เราเชื่อว่าโครงสร้างหลักสูตรของเราสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในการศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต

chevron-right