Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

Biology in RBIS Secondary School

ธันวาคม 1, 2023

By Kevin Le Serre, Biology Teacher at RBIS International School 

 

วิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS วิชานี้ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและเป็นวิชาที่น่าสนใจและมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ พร้อมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ครูวิชาชีววิทยา วางเป้าหมายหลักของการเรียนวิชานี้ คือการวางรากฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดทางชีววิทยาให้กับนักเรียน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ครูจะใช้วิธีการสอนโดยหลายแบบ หนึ่งในวิธีการสอนที่สำคัญที่สุด คือการใช้แบบจำลองงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยให้การนำเสนอระบบชีววิทยาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้ โดยทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดระเบียบและจัดโครงสร้างความรู้ที่ได้รับ รวบรวมให้เป็นระเบียบได้ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นทางกายภาพ รูปภาพ การคำนวณ หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถแสดงความคิดออกมาได้ แบบจำลองภาพอาจประกอบด้วย กราฟ ตาราง และภาพเคลื่อนไหว ในขณะที่แบบจำลองทางกายภาพมักทำจากวัสดุแข็ง

การลงตีพิมพ์ในปี 2016 ฉบับที่ 1 โดยนักเขียน นามว่า Caleb M. Bryce และผู้เขียนคนอื่นๆ เน้น ว่าแบบจำลองทำหน้าที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการสืบสวน วิเคราะห์ ความสามารถในการอธิบายเท่านั้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ครูใช้แบบจำลองทางกายภาพต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน วิชาชีววิทยา ที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS ให้ดียิ่งขึ้น

ในชั้นเรียนวิชาชีววิทยาครั้งล่าสุด ของนักเรียนระดับชั้น Year 8 ของเรา ครูได้เจาะโลกแห่งระบบการหายใจและระบบทางเดินหายใจอันน่าทึ่ง หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของระบบหายใจ ตั้งแต่หลอดลมไปจนถึงถุงลม เราก็ตั้งคำถามสำคัญว่า "อะไรทำให้อากาศนี้เคลื่อนที่ได้"

เพื่อคิดค้น และสำรวจคำถามนี้ ครูได้แนะนำกิจกรรมภาคปฏิบัติที่นักเรียนจะต้องจำลองสร้างปอดจำลอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าการช่วยหายใจทำงานอย่างไร โปรเจ็กต์นี้ใช้วัสดุที่เรียบง่ายและหาได้ง่าย เช่น ขวดพลาสติก ลูกโป่ง และหลอด

 

นักเรียนได้เข้าร่วมการทดลองแบบภาคปฏิบัติ สำหรัลการจำลองแบบการทำงานของปอด

พวกเขาเริ่มต้นการทดลอง ด้วยการควบคุม 'ไดอะแฟรม' ที่แสดงโดยบอลลูนที่ถูกตัด ซึ่งพวกเขาดึงลงมาแล้วปล่อยให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมตามธรรมชาติ กระบวนการโต้ตอบนี้ทำหน้าที่เป็นการแสดงภาพบทบาทสำคัญของ 'กะบังลม' ในระบบทางเดินหายใจของเรา ขณะที่ไดอะแฟรมเลื่อนลงมา

เพื่อเป็นการเลียนแบบการหายใจ 'ปอด' ซึ่งแสดงด้วยลูกโป่งสีแดง พองและขยายตัว ซึ่งเป็นการจำลองกระบวนการหายใจเข้าอย่างสวยงาม เมื่อกระบังลมกลับสู่ตำแหน่งพัก จะแสดงระยะการหายใจออก ส่งผลให้ 'ปอด' แฟบ

กิจกรรมภาคปฏิบัตินี้ช่วยให้เข้าใจการช่วยหายใจในปอดได้ง่ายขึ้น และช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบทางเดินหายใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในขณะที่ประเมินข้อจำกัดของแบบจำลอง พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงสภาวะในปอด แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความซับซ้อนของระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น บอลลูนเดี่ยวที่ใช้ในการจำลองปอดทั้งสองข้างทำหน้าที่เป็นตัวทำให้ง่ายขึ้น ในขณะที่มนุษย์มีปอดสองอันแยกจากกัน

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถส่งเสริมให้นักเรียนคิดและทำงานเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในหลักสูตร Cambridge Science 2 ได้อย่างไร

 

 

ในชั้นเรียนวิขาชีววิทยาเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 11 เราได้สำรวจหัวข้อ ระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อน

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีการโต้ตอบและเจาะลึกมากขึ้น ครูจึงได้แนะนำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองลำตัวมนุษย์ เมื่อนักเรียนถูกจัดเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท้าทายในการใช้แบบจำลองลำตัวมนุษย์ ไม่เพียงแต่ระบุและติดป้ายกำกับอวัยวะระบบย่อยอาหารต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเตรียมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเพื่ออธิบายการทำงานและปฏิสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆด้วย จุดเด่นของการฝีกฝนครั้งนี้คือ การนำเสนอแบบกลุ่มเป็นเวลา 5 นาที หน้าชั้นเรียน

การใช้แบบจำลองลำตัวมนุษย์ไม่เพียงแต่ทำให้เนื้อหามีชีวิตชีวา แต่ยังทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีการจดจำ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับแบบจำลองและความจำเป็นในการถ่ายทอดความรู้ของตนให้กับเพื่อนนักเรียน ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของตนเองในขณะที่ได้รับประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของเพื่อนร่วมชั้น

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยส่งเสริมการได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองใหม่ๆ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

สำหรับนักเรียน เราเชื่อว่าการใช้แบบจำลองทางกายภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในบทเรียนชีววิทยาชั้นYear 7 ของเราในปีการศึกษานี้ เราได้สำรวจโลกของเซลล์ ซึ่งเป็นหัวข้อพื้นฐานในหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ RBIS เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้น่าตื่นเต้นและลงมือปฏิบัติจริง ครูฝึกให้นักเรียนสร้างแบบจำลองเซลล์ 3 มิติ

ในช่วงเริ่มต้น นักเรียนต้องเลือกว่าต้องการสร้างเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ จากนั้น พวกเขาจัดทำรายการชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรวมไว้ในโมเดลเซลล์ 3 มิติ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้พวกเขาเห็นว่าแต่ละส่วนมีงานและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไร

นักเรียนใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างแบบจำลองเซลล์ 3 มิติ และพวกเขาก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก วิธีการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์สนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงโครงสร้างเซลล์และการทำงานของเซลล์มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังปลูกฝังทักษะเฉพาะด้านที่มีคุณค่าสูงในอาชีพทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ในบทความที่ 3 ปี 2019 Juan Cristobal Castro-Alonso และ David H. Uttal เน้นย้ำถึงความจำเป็นของทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่ในวิชาชีพด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้การใช้ visuospatial

วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับเนื้อหาหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังเพิ่มทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน

ในบริบทของการเรียนรู้เกี่ยวกับโมเลกุลทางชีววิทยาใน IGCSE Biology 4 จำเป็นต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของแบบจำลองทางกายภาพ

ตัวอย่างเช่น คุณครูมักจะสนับสนุนให้นักเรียนสร้างแบบจำลองโมเลกุลทางชีววิทยาโดยใช้ดินจำลอง วิธีการลงมือปฏิบัติจริงนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเขาในการสำรวจโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนของโมเลกุลอินทรีย์ที่สำคัญ รวมถึง DNA โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน พวกเขาปั้นและประกอบแบบจำลองเหล่านี้ ทำให้พวกเขาเห็นภาพความแตกต่างเชิงโครงสร้างของแต่ละโมเลกุล เช่น เกลียวคู่ของ DNA หรือรูปร่างทรงกลมพับของโปรตีน

การมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจรูปร่างโมเลกุลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกว่า DNA เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างไร โปรตีนกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีอย่างไร คาร์โบไฮเดรตทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานอย่างไร และไขมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์อย่างไร ฉันเชื่อว่ากิจกรรมภาคปฏิบัติเหล่านี้ทำให้ผู้เรียน IGCSE Biology ของเราสามารถเข้าถึงและสนใจบทเรียนได้

 

บทสรุป

ในโลกของชีววิทยา แบบจำลองเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนการสอน พวกเขามีบทบาทสำคัญในบทเรียนชีววิทยาของเรา โดยทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่นในการลดความซับซ้อนของแนวคิดทางชีววิทยาที่ซับซ้อน จึงทำให้นักเรียนของฉันเข้าถึงและน่าดึงดูดใจได้มากขึ้น โมเดลทางกายภาพซึ่งเหมือนกับโมเดลภาคปฏิบัติที่คุณสามารถสัมผัสและเล่นได้นั้นมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ โดยให้นักเรียนได้ดำดิ่งสู่ชีววิทยาและสำรวจสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีที่สนุกสนานและโต้ตอบได้ ประสบการณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเลี้ยงดูนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคคลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรุ่นต่อไป ซึ่งล้วนขับเคลื่อนด้วยความรักอันลึกซึ้งต่อวิทยาศาสตร์

 

References:

1 Bryce et al. Exploring Models in the Biology Classroom. Article in The American Biology Teacher · December 2015

2 Cambridge University Press & Assessment - Emma McCrea (2021). What is Thinking and Working
Scientifically?
https://www.cambridge.org/us/education/blog/2021/11/05/what-is-thinking-and-working-scientifically/

3 Juan Cristobal Castro-Alonso, David H. Uttal. Science Education and Visuospatial Processing. August 2019
https://www.researchgate.net/publication/334968946_Science_Education_and_Visuospatial_Processing

4 Cambridge IGCSE Biology (0610) – Syllabus overview
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-biology-0610/

chevron-right