Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

ก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความรู้และความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในอนาคต

เมษายน 26, 2023

โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความรู้และความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในอนาคตอย่างเสมอมา ทางโรงเรียนจึงได้จัดคอร์สการเรียนรู้และฝึกอบรบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในสองวิชาชีพที่สำคัญ คือ วิชาชีพด้านผู้ประกาศข่าวและการประกอบธุรกิจด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านการแพทย์และทันตแพทย์

วิชาชีพด้านผู้ประกาศข่าวและการประกอบธุรกิจด้านกิจการโทรทัศน์ ระยะเวลา 3  วัน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการทำงานของสถานีโทรทัศน์ในทุกมิติตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ การผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ การฝึกเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวและรายการโทรทัศน์ การเขียนสคริปต์ข่าวและรายการโทรทัศน์ การวางผังรายการโทรทัศน์และการวางแผนธุรกิจเพื่อการขายโฆษณาทางโทรทัศน์

             ส่วนอีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญคือด้านการ แพทย์และทันตแพทย์นั้นทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยวันแรกจะเป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ ในเนื้อหา  ความรู้ทางการแพทย์ทั่วไป เช่น การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค การปฐมพยาบาลเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์เเละสรีรวิทยาของมนุษย์ ส่วนในวันที่สองจะเป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านทันตแพทย์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเนื้อหาพื้นฐานทางทันตกรรม​เเละการดูเเลสุข​ภาพภายใน​ช่องปาก​และทันตกรรม​หัตถการ รวมทั้งการเยี่ยมชมและศึกษาพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ 

(พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์วิวัฒนาการด้านทันตแพทย์และเครื่องมือทางทันตแพทย์ของไทย)

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ 

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

           ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการศึกษาดูงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้จะเป็นทั้งการเตรียมความพร้อมและแรงบันดาลใจที่สำคัญอันจะนำนักเรียนเข้าสู่วิชาชีพเพื่อความสำเร็จในอนาคต

Join Our Summer School Programme

3-14 July 2023 

For morinformation: https://rbis.ac.th/rbis-summer-school-2023/     

chevron-right