Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

English Additional Language (EAL)

RBIS English Support Programme

หลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาตินั้นมีความสอดคล้องกับระบบการศึกษาหลักสูตรอังกฤษโดยภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส คือภาษาอังกฤษ

คุณครูทุกท่านที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส คือครูผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่พร้อมด้วยประสบการณ์และมีความรู้เชิงลึกในวิชาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายการสอน ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ของคุณครูจึงมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูอีกด้วย

เนื่องด้วยการเรียนการสอนที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสเป็นการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก

ในชั้นเรียน ดังนั้น จึงเป็นข้อดีสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องจากครูสามารถเอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วถึง  จึงสามารถดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาทางวิชาการ โดยครูผู้สอนจะสร้างสรรค์บทเรียน ที่เป็นการเรียนเชิงโต้ตอบสองทาง ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจนักเรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้

โปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม

English as an Additional Language (EAL)

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสขอยินดีต้อนรับทุกท่าน

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั้น นักเรียนทุกคนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของทางโรงเรียนก่อน ส่วนนักเรียนใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางภาษาอังกฤษจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม หรือ EAL

ทั้งนี้ นิยามของภาษาอังกฤษที่เรียนเป็นภาษาเพิ่มเติมหรือ EAL นั้น คือวิธีการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาแม่นั้น นักเรียนจะเรียนภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น

ทั้งนี้ หากนักเรียนมีผลการสอบของการวัดระดับความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานระดับสากล อยู่ในระดับใกล้เคียงของ CEFR ระดับ B1 นักเรียนก็จะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนทุกวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษของทางโรงเรียนได้ตามตารางปกติ โดยอาจมีการช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษเป็นเพียงบางส่วน โดยครูผู้ช่วยทางด้านภาษาซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับครูประจำวิชานั้นๆของนักเรียน จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน

 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  English Language Centre (ELC)

ถ้าหากผลการวัดระดับความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียน นั้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า CEFR ระดับ B1 นั้น นักเรียนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อช่วยส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเรา โดยในโปรแกรมนี้ นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้เพียงบางวิชาเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักเพื่อนๆและเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมด้วย รวมทั้งพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

นอกจากนี้ นักเรียนยังจะมีบทเรียนเพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ในทุกๆวิชา

ด้านพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงการติดตาม ประเมินผลของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และเมื่อนักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง CEFR ระดับ B1 มากขึ้น นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนในวิชาต่างๆตามหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนอาร์บิสได้มากขึ้น  จนกระทั่งครูมีความเห็นว่า นักเรียนนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนหรือส่งเสริมเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีกต่อไป และนักเรียนจะถูกรวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติอย่างสมบูรณ์

เมื่อนักเรียนมีความพร้อมในระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเลื่อนขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะได้รับเชิญให้ทำแบบทดสอบการวัดระดับความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษของ Cambridge Young Learner และจะได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาอยู่เสมอ และเนื่องจากมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำโดยละเอียดและชี้แจงประเด็นที่ต้องส่งเสริม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นและเข้าใจทิศทางการเรียนที่ชัดเจนและเพิ่มพัฒนาการได้สูงสุด

Which one is for me?

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส ใช้กรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของระดับสากล (CEFR) เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

โปรดติดต่อเราเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และพบกับหัวหน้าของ EAL เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้านภาษาโดยโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส

chevron-right