Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

Potential Plus (P+)

บนพื้นฐานของหลักการที่นักเรียนทุกคนควรได้รับโอกาสและความท้าทายในการเติมเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุความเป็นเลิศ รูปแบบ P+ คือส่วนสำคัญในเป้าหมายของเราที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียนเราทุกคน รวมไปถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ และรับรองโอกาสในการมีส่วนร่วมเชิงบวกอย่างแท้จริงด้วยศักยภาพของผู้เรียนและการยกระดับเพื่อเสริมเพิ่มพูนหลักสูตรการเรียนรู้

การคัดเลือกโปรแกรมสร้างศักยภาพของนักเรียน P+

นักเรียนจะได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรม P+โดยผ่านการดำเนินการโดยใช้ผลจากข้อมูลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียน การทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา(CAT4) และจากคำแนะนำของครู 

การทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา (CAT4  ) เป็นแบบวัดและประเมินผลที่ออกแบบมาเพื่อใช้วัดผลและวินิจฉัยว่าทางคุณครูจะช่วยเหลือในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร ศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับใด เป็นการประเมินผลว่าวิธีการคิดของนักเรียนอยู่ในด้านที่เป็นรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความแตกต่างของการเรียนรู้

แม้ว่าการทดสอบจะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของผู้เรียนในกลุ่มวิชาหลัก แต่ (CAT4  ) ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โรงเรียนประเมินศักยภาพนักเรียนได้อย่างรอบด้าน มีมุมมองที่กว้างขวางและลุ่มลึกว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไร ซึ่งผลจากการประเมินจะช่วยให้ครูตัดสินใจช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการสนับสนุนหรือสร้างความท้าทายทางการเรียนรู้ที่ต้องการ

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเกี่ยวกับรูปร่างและรูปแบบ  ทั้งในแง่ของกระบวนการทางความคิดที่ไม่ได้ใช้ภาษา(Non-Verbal Reasoning)และกระบวนการทางความคิดที่ใช้ภาษา(Verbal Reasoning) ตัวเลขและกระบวนการความคิดทางด้านปริมาณ รวมทั้งคำถามและการตอบคำถามโดยใช้กระบวนการทางจิตใจเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งเป็นความสามารถเชิงพื้นที่

คะแนนมาตรฐานตามอายุThe Standard Age Score (SAS) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบทางสติปัญญา CAT4.

คะแนนมาตรฐานตามอายุThe Standard Age Score (SAS) พิจารณาจากพื้นฐานคะแนนดั้งเดิมของนักเรียนที่ได้รับการปรับตามอายุของผู้เรียนและวางไว้ในระดับเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเท่ากันทั่วประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ 100

คะแนนมาตรฐานตามอายุThe Standard Age Score (SAS) ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการเปรียบเทียบและติดตามความคืบหน้าที่เป็นกลางที่สุดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันในกลุ่มชั้นปีเดียวกันหรือคนละชั้นปี กลุ่มที่มีคะแนนด้านสติปัญญาสูง ก็จะสามารถเข้าใจแนวคิดใหม่ๆและสามารถประมวลผลความคิดและข้อมูลต่างๆได้ง่าย

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติจะได้รับการทอดสอบความสามารถด้านสติปัญญาเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลเพื่อเข้าสู่การเรียนในโรงเรียน

นักเรียนที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 119 ถึง 126 จะได้รับการจำแนกว่าอยู่สูงกว่าระดับมาตรฐาน และอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรู้สูงhigh learning potential (HLP)

นักเรียนที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 127 ถึง141 ( สูงสุด ) จะถูกจำแนกให้อยู่ในกลุ่มที่สูงอย่างดีกว่าระดับมาตรฐาน และอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรู้สูงเชิงบวกhigh learning potential (HLP*)

ผลจากการทดสอบทางสติปัญญาCAT4 สามารถใช้เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์ มีกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนดีเป็นพิเศษในหัวข้อ องค์ประกอบของสสารเชิงปริมาณ ครูผู้สอนก็ได้รับรู้และให้งานที่เป็นการสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการได้รับแบบฝึกหัดที่มีคุณค่าสูงในทางกลับกัน ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อาจพบว่านักเรียนกลุ่มเล็กๆในกลุ่มเดียวกันมีความสามารถที่จะพัฒนากระบวนการคิดในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  แต่มีคะแนนที่อ่อนในด้านการสื่อสารด้วยวาจา ซึ่งสิ่งนี้อาจจะทำให้ครูกำหนดงานที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนในด้านการสื่อสารด้วยวาจาและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการให้โอกาสที่ดีแก่นักเรียนในการเข้าถึงทุกส่วนประกอบในทุกด้านของหลักสูตรโรงเรียน

การสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรู้สูง higher learning potential (HLP) 

การสนับสนุนที่คำนึงถึงความแตกต่าง

มีการใช้วิธีการและกลยุทธ์ที่

หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสำหรับนักเรียน รวมไปถึงการจำแนกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

ในบางวิชาหลัก นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความแตกต่างในด้านความสามารถ เช่น

กลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่1 กลุ่มที่มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับที่2และ กลุ่มที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา Additional Language (EAL)

กลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาไทยในระดับที่1และกลุ่มที่ต้องเรียนภาษาไทยเสริมเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

กลุ่มที่เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานและกลุ่มที่เรียนคณิตศาสตร์เพื่อขยายสู่ขั้นสูง

กลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและกลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์หลัก

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม จะเป็นการท้าทายและ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

กว้างขวาง หลากหลาย ลุ่มลึกและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว       ส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างสูงสุด

คุณครูของเรา มีการวางแผนในการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

 เราได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนทุกคนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้เรียนรู้ เข้าใจและลงมือกระทำได้ เราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการจัดเตรียมการเรียนรู้ โดยการให้สิ่งเหล่านี้ 

กิจกรรมพื้นฐานทั่วไปที่อนุญาตให้นักเรียนได้ตอบสนองในระดับความสามารถที่พวกเขามี

กิจกรรมที่ยกระดับคุณค่าของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดตามทักษะและความรู้

กิจกรรมที่แสดงความสามารถเฉพาะบุคคลในรูปแบบทั่วไปในลักษณะที่สะท้อนถึงความสามารถและความเข้าใจขั้นสูงในะดับความสำเร็จที่สูงขึ้น

การสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้และการทำงานตามศักยภาพของตนเอง

chevron-right