Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

All about the ELC.

1. ฉันอยากให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติแต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของลูกยังไม่ดีมากพอ

เมื่อบุตรหลานของท่านได้ทำการสอบวัดระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทราบผลสอบเรียบร้อยแล้วนั้น ทางโรงเรียนจะจัดโปรแกรมเรียนที่เหมาะสมตามความพร้อม จะประเมินผลการเรียนทุกเทอม และหากทักษะภาษาอังกฤษพร้อม จะย้ายออกจากโปรแกรม ELC ไปเรียนเต็มตัวภาคปกติ นักเรียนจะอยู่ในโปรแกรม ELC มากสุดหนึ่งปีการศึกษาเท่านั้นโดยไม่มีการซ้ำชั้น

2 โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ จะมีแนวทางส่งเสริมบุตรหลานของเราเพื่อพัฒนาระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้อย่างไร

โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ  มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบพิเศษ ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถรองรับความต้องการด้านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมการเรียนตามหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนอาร์บิส ในภาคปีการศึกษาได้โดยเร็วที่สุด

ในการนี้ บุตรหลานของท่านจะเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษท่านเดิมเป็นประจำทุกวัน และท่านผู้ปกครองจะได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของบุตรหลานท่านจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ

3 ใครคือผู้ที่จะสอนภาษาอังกฤษให้บุตรหลานของเรา

บุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

4 บุตรหลานของเราจะเรียนแต่ภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวหรือไม่

ถึงแม้ว่าบุตรหลานของท่านมีความจำเป็นในการเน้นภาษาอังกฤษ แต่เมื่อนักเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติแล้ว นักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเราตั้งแต่วันแรก  นักเรียนจะได้เข้าเรียนบางวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิชาพละและวิชาดนตรี ซึ่งการเข้าร่วมเพียงบางส่วนนี้ เป็นไปเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (soft skill) การเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์ ตัวอย่างเช่น การทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียน  การทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจนักกีฬา

5 ในชั้นเรียน ครูสามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาแม่ที่เป็นภาษาอื่นๆกับนักเรียนได้หรือไม่

เนื่องด้วยโรงเรียนมีวัตถุประสงค์สนับสนุน ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านคิดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น โดยครูผู้สอนจะพูดเพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมกับประสบการณ์ของครูผู้สอน ดังนั้นครูจะเลือกใช้คำศัพท์ง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจได้

6 บุตรหลานของเราสามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาแม่ที่เป็นภาษาอื่นๆภายในชั้นเรียนได้หรือไม่

แผนการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนนั้น  เราจึงต้องการส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านคิดเป็นภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น เราต้องการให้บุตรหลานของท่านมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส ได้และมีส่วนร่วมในทุกๆวิชาอย่างเต็มที่

7 ฉันมีความกังวลว่าลูกของฉันจะขี้อายและไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ โรงเรียนอาร์บิส สามารถช่วยได้อย่างไร

ในโปรแกรมการเรียนการสอนของ EAL นั้น เราให้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ของเราจะใช้กลยุทธ์ต่างๆที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน จะช่วยให้นักเรียนสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เร็วมากขึ้น

8 ฉันจะสามารถช่วยลูกของฉันได้อย่างไร

หาโอกาสให้ลูกได้ใช้ภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจ และส่งเสริมให้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเรียนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นัเรียนประสบความสำเร็จทุกคน

chevron-right