Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

ความต้องการสนับสนุนพิเศษ

เด็กและเยาวชนทุกคน ต้องการการสนับสนุนเพื่อช่วยในเรียนรู้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้ แต่ผู้ประสานงานด้านการศึกษาพิเศษของโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน ครูผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้

 • ความต้องการสนับสนุนพิเศษสำหรับการเรียนรู้สามารถมีหลายรูปแบบ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น: -
 • การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือวิธีการสอนนักเรียน
 • การสนับสนุนจากผู้ช่วยการเรียนรู้
 • การใช้เทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงสื่อการเรียนรู้
 • ข้อมูลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
 • การสร้างแวดวงเพื่อนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกปลีกแยกกับผู้อื่นในช่วงพักหรือพักเที่ยง

สามารถพูดคุยกับผู้ประสานงานความต้องการพิเศษของโรงเรียนอาร์บิส RBIS (SENCO) หรือหัวหน้าแผนก หากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 • โปรแกรมการเรียนรู้พิเศษ
 • ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากครูหรือผู้ช่วย
 • ในการทำงานกลุ่มย่อย
 • การสังเกตในชั้นเรียนหรือช่วงพัก
 • ช่วยเหลือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน
 • ให้กำลังใจเป็นพิเศษในการเรียนรู้ เช่น ถามคำถามหรือลองทำบางสิ่งที่พวกเขาพบว่ายาก
 • ช่วยสื่อสารกับเด็กคนอื่น ๆ
 • การดูแลร่างกายหรือส่วนบุคคลในส่วนที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่ต้องการพิเศษ

อาร์บิสจะระบุว่าเด็กและเยาวชนคนใดมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมที่ 'เพียงพอและมีประสิทธิภาพ' แก่นักเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ของพวกเขา

นักเรียนอาจได้รับประโยชน์จาก IEP หรือ BSP

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายถึงการปรับเปลี่ยน เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้

แผนสนับสนุนพฤติกรรม (BSP) เป็นเอกสารของโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเนื่องจากแสดงพฤติกรรมที่ยาก ท้าทาย หรือก่อกวน เช่นเดียวกับนักเรียนที่สามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนเพิ่มเติมด้านความเป็นอยู่ที่ดี

ความต้องการสนับสนุนพิเศษนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน

โรงเรียนอาร์บิสทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองในการตัดสินใจและการอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนพิเศษของเด็กทุกคนให้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการตัดสินใจที่มีประโยชน์กับพวกเขาอย่างสูงสุด

chevron-right