ภาพรวมการเรียนการสอนภาษาไทย

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส เรามีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโรงเรียน เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศอันเป็นที่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมไทย

สำหรับนักเรียนชาวไทย นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการและทำการสอบวิชาภาษาไทยในระดับ IGCSE

Secondary: Key Stages 3-4

In secondary school students will have 3 Thai language and culture lessons for KS3, and 4 lessons for KS4. Each lesson is 55 minutes. Students are divided into two groups; native and non-native Thai.

The focus for Thai native students is to develop reading and writing skills in order to prepare them for the IGCSE test in Year 11. RBIS examination results in IGCSE have very encouraging with 87% of our students between 2014 – 2019 having been awarded A* – C IGCSE results in Thai as first language.

For non-native Thai students, we focused on language skills development and understanding about Thai culture. Students will learn Thai language and culture through various stimulating learning activities. They will also participate in various related events to help them understand Thai culture.

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก และเราเชื่อมั่นในประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติจากประเทศอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม โรงเรียนของเราเชื่อว่านักเรียนควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของประเทศไทย นักเรียนของเราจึงได้เข้าเรียนวิชภาษาไทย และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียนของเรา

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนของเราจากหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทยในโรงเรียนนานาชาติ ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยาภาพของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้สื่อสารในโรงเรียน แต่เราเชื่อว่านักเรียนได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ทั้งนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ

สำหรับนักเรียนชาวไทยของเรา นักเรียนจะเข้าสอบภาษาไทยในระดับ IGCSE ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนในระดับ KS3 เรียนหลักภาษาและวัฒนธรรมไทย 3 คาบต่อสัปดาห์ และนักเรียนในระดับ KS4 เรียนจำนวน 4 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 55 นาที นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่นักเรียนชาวไทย และนักเรียนชาวต่างชาติ โดยหลักสูตรสำหรับนักเรียนไทยมีจุดประสงค์ในการเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับทำการสอบระดับ IGCSE ในชั้น Year 11 นักเรียนของเรามีผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2561 ผลการสอบวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับ A*- C ร้อยละ 87

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ
หลักสูตรของเราเน้นการพัฒนาทักษะภาษาและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เรียนหลักภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมหลากหลาย และจะได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย