ภาพรวมการเรียนการสอนภาษาไทย

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส เรามีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโรงเรียน เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศอันเป็นที่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมไทย

สำหรับนักเรียนชาวไทย นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการและทำการสอบวิชาภาษาไทยในระดับ IGCSE

THAI LANGUAGE AND CULTURE (Y1-6)

All children have four Thai Language and one Culture lesson each week, lasting two hours and fifty-five minutes.
The students in Year 1 to Year 6 are divided into 2 groups Thai native and Non-native

Thai Native Speakers:
The content of the curriculum for Thai national students is aimed at developing their listening, speaking, reading and writing skills. The topics are closely linked to Thai Ministry of Education guidelines.

Objectives for Thai Native Speakers

 • To develop the use of language in listening, speaking, reading and writing accurately and effectively showing full comprehension.
 • To pronounce words and read words, sentences, short stories, literature, and simple verses; understand meanings of the words and texts read, make a sequence of situations; surmise on situations; summarise knowledge and insights from what has been read.
 • To write skilfully in regular script by using full and half spaces between the lines; write spellings of words; construct sentences and write texts as well as communications by using clear and appropriate words.
 • To learn moral and social responsibility through historical and cultural activities such as Wai Kru, Loy Krathong, King’s Birthday and Songkran.
 • To acknowledge and take pride in Thai culture, society and local wisdom.

Non-Thai Speaking Students
The curriculum focuses on oral language development and learning about Thai culture. The aim is to enable students to communicate confidently and to develop positive attitudes and understandings of Thai culture. Students are expected to conduct themselves appropriately in Thai society and show appreciation of and respect for cultural diversity.

Objectives for Non-Thai Students

 • To develop everyday usage of Thai, with a focus on the four language skills: listening, speaking, reading and writing.
 • To understand and respond to simple daily language appropriately.
 • To develop the ability to read and write simple Thai words and sentences.
 • To express appreciation and show respect to the unique and diverse culture and ways of life in Thailand
 • To share and exchange different understandings of cultures, festivals, and celebrations.
 • To understand the role of the monarchy and Royal Family and their contribution throughout Thai history

Both Thai and Non-Thai students have opportunities to enjoy traditional Thai culture through special days in Thailand.

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก และเราเชื่อมั่นในประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติจากประเทศอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม โรงเรียนของเราเชื่อว่านักเรียนควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของประเทศไทย นักเรียนของเราจึงได้เข้าเรียนวิชภาษาไทย และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียนของเรา

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนของเราจากหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทยในโรงเรียนนานาชาติ ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยาภาพของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้สื่อสารในโรงเรียน แต่เราเชื่อว่านักเรียนได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ทั้งนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ

สำหรับนักเรียนชาวไทยของเรา นักเรียนจะเข้าสอบภาษาไทยในระดับ IGCSE ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา

นักเรียนทั้งหมดเรียนวิชาหลักภาษาไทย ๔ คาบ และวัฒนธรรมไทย ๑ คาบ ต่อสัปดาห์
รวมเป็น ๒ ชั่วโมง ๕๕ นาที

นักเรียนในระดับเยียร์ ๑ – เยียร์ ๖ จะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม นักเรียนชาวไทย และ นักเรียนชาวต่างชาติ

นักเรียนไทย
เนื้อหาหลักสูตรสำหรับโรงเรียนในนานาชาติมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการทักษะในการเรียนรู้ ทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื้อหาการเรียนในวิชาภาษาไทยจัดทำตามแนวหลักสูตแกนกลางของโรงเรียนนานาชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้เกิดทักษะภาษาไทยได้เต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์สำหรับนักเรียนไทย

 • เพื่อพัฒนาการใช้ทักษะภาษาในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบ
 • เพื่อการออกเสียงคำ และการอ่านคำ ประโยค เรื่องสั้น วรรณกรรมง่าย ๆ ; การเข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ สรุปความรู้ และข้อมูลเชิงลึกจากสิ่งที่อ่านได้
 • มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การเขียนสะกดคำ การสร้างประโยค เรียงความตามจินตนาการ และรวมถึงการเขียนข้อความที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยใช้คำที่เหมาะสมและชัดเจน
 • เพื่อเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม โดยผ่านกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ไทยและวัฒนธรรมไทย เช่น วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นต้น
 • เพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สังคมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

วัตถุประสงค์สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันโดยเน้นไปที่ทักษะ
  ทั้ง ๔ ด้าน: การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • ให้เกิดความเข้าใจการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนคำ และประโยคในภาษาไทยอย่างง่ายๆ ได้
 • เพื่อแสดงความซาบซึ้ง ความเคารพต่อวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตในประเทศไทย
 • เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความเข้าใจที่แตกต่างกันของวัฒนธรรม เทศกาล และการเฉลิมฉลอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และเคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติได้มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมไทย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น