ภาพรวมการเรียนการสอนภาษาไทย

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส เรามีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโรงเรียน เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศอันเป็นที่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมไทย

สำหรับนักเรียนชาวไทย นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการและทำการสอบวิชาภาษาไทยในระดับ IGCSE

Early Years

All students in Early Years have 4 Thai Language and 1 Thai Culture lesson each week with a duration of 35 minutes per lesson.

At RBIS we provide a thorough immersion into the Thai language through stories, singing, hands-on activities, rhymes, a variety of games, role-play and some formal letter recognition and vocabulary work. Children are not only learning Thai, but are also being immersed in the richness of Thai culture through celebrating traditional festivals of Loy Krathong and Songkran.

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก และเราเชื่อมั่นในประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติจากประเทศอังกฤษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม โรงเรียนของเราเชื่อว่านักเรียนควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของประเทศไทย นักเรียนของเราจึงได้เข้าเรียนวิชภาษาไทย และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียนของเรา

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนของเราจากหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทยในโรงเรียนนานาชาติ ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยาภาพของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้สื่อสารในโรงเรียน แต่เราเชื่อว่านักเรียนได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ทั้งนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ

สำหรับนักเรียนชาวไทยของเรา นักเรียนจะเข้าสอบภาษาไทยในระดับ IGCSE ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับอนุบาล

นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาลมีการเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ๕ คาบ คาบละ ๓๕ นาที ต่อสัปดาห์

ภาษาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับภาษาไทยอย่างเต็มที่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นเกมที่หลากหลาย การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้ตัวอักษรพยัญชนะไทย และคำศัพท์ต่างๆ ตามหน่วยการเรียนรู้

เด็ก ๆ ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยโดยผ่านการเรียนรู้ของวันพิเศษ และเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น วันลอยกระทง และวันสงกรานต์ ฯลฯ