ระบบการปกป้องดูแลรักษา

ระบบการปกป้องดูแลความปลอดภัยเป็นหัวใจของการศึกษาที่อาร์บิส   เรากังวลไม่เพียงแต่ความสำเร็จทางวิชาการ แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคลิกภาพทางสังคมของนักเรียน  และการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกผ่าน:

 • คุณภาพการเรียนการสอน
 • ความสัมพันธ์ของธรรมชาติระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้อื่น
 • การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยรวมของนักเรียนทางด้านวิชาการ พฤติกรรมเฉพาะส่วนบุคคล และสังคม
 • โครงสร้างการดูแลเฉพาะส่วนบุคคล และระบบส่งเสริม
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรและลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมของโรงเรียน

พนักงานทุกคนที่อาร์บิส มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

ครูประจำชั้นของเรามีความรับผิดชอบหลักสำหรับการดูแลนักเรียนในชั้นเรียนของพวกเขา ความรับผิดชอบนี้มีการแบ่งปันกับผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

ครูจะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์การให้ความไว้วางใจและความเข้าใจภายในห้องเรียน

การช่วยเหลือและการดูแลของเรารวมถึง:

 • การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งภายในอาร์บิสและบนโลกกว้าง
 • การจัดหาแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน
 • การติดตามความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคน
 • การเปิดโอกาสให้สิทธิในการชี้แจงและจัดการกับความต้องการเฉพาะ
 • การสร้างสรรวิธีการความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละคน
 • มีการจัดการให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาความสัมพันธ์กับเพื่อนและโอกาสในชีวิต

เสียงนักเรียนและสภาโรงเรียน

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่อาร์บิสมีการพัฒนาให้นักเรียนของเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงและมีบทบาทหน้าที่อย่างแข็งขัน  ในการตัดสินใจบอกผลกระทบต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 12 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC)

การกระตือรือร้นของเราเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสภาโรงเรียน  ซึ่งเป็นแนวทางให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเราก็ตระหนักถึงประโยชน์ของการเพิ่มความมั่นใจและความรับผิดชอบที่มาก

โรงเรียนได้รับประโยชน์จากสภาที่จัดตั้งขึ้น ได้เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนสื่อสารความรู้สึกของพวกเขา  รวมทั้งมีสิทธิ์การตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติและเป็นวิธีที่สำคัญในการมอบโอกาสให้เป็นผู้นำและการพัฒนาของนักเรียนเรา