ระดับ KS3: สร้างความสนใจและเสริมทักษะใน Year 7-9

ในระดับ Key Stage 3 ผู้เรียนอายุตั้งแต่ 11 ถึง 14 ปี จบการศึกษาทั้งจากระดับประถมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสและจากโรงเรียนที่มีบริบทอื่น ๆ ช่วงเปลี่ยนผ่านได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับระดับมัธยมศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

นักเรียนในระดับ Key stage 3 ได้รับการศึกษาโดยอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาประเทศอังกฤษ ซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรายวิชาและหัวข้อที่หลากหลาย นำไปสู่การค้นพบทักษะและความสนใจใหม่ ๆ รวมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับระดับของ IGCSE

ผู้เรียนของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาทั้งด้านวิชาการและศิลปะผ่านความท้าทายในชั้นเรียน รายวิชาในระดับ Key Stage 3 มีดังนี้

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแสดง
ภาษาจีน ว่ายน้ำ ดนตรี ประวัติศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ ภาษาและวัฒนธรรมไทย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภูมิศาสตร์
พลศึกษา เทคโนโลยีการออกแบบ สังคมศึกษา ECA