RBIS Secondary School

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ จากระดับ Key Stage 3 จนถึง 5 เราผสมผสานความเข้มงวดทางด้านการศึกษา การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ในสังคมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความพร้อมต่ออนาคต

ผู้เรียนของเราได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่มีความคุ้นเคยและเอาใจใส่กันและกัน พร้อมทั้งระบบการดูแลที่ผู้เรียนทุกคนมีครูประจำชั้นที่ได้พบปะทุก ๆ วัน

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 8 คนต่อห้องเรียนทำให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเติบโตทั้งด้านการศึกษาและเฉพาะบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับผู้สอนและได้รับการสนับสนุนให้เติบโตและพัฒนาอย่างเด่นชัด เราวัดประเมินผู้เรียนเป็นประจำผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก ระบบ LMS schoolbase ของเราส่งข้อมูลการประเมินให้กับผู้ปกครองอย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการพัฒนาตนเองและปรึกษาพูดคุยทั้งกับผู้สอนและผู้ปกครอง