คณะผู้บริหาร

As stewards of the School’s long-term future, Board Members hold the primary responsibility for the development of the School’s mission, and for the strategic planning that will ensure the achievement of that mission in close collaboration with the School’s leadership team and stakeholders.  The School Board has responsibility for making plans, setting policies and making decisions that will best ensure the viability of the school mission now and for the future.

RBIS is governed by a Board of Directors with professional background in corporate business and academics.

The current board members are:

arwenun

อาวีนันท์ กลีบบัว
ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์

Khun Kannaporn

Tim

ทิโมธี คูเปอร์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส