เป้าประสงค์

“ชั่วขณะหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวัน
วันเพียงหนึ่งวันอาจเปลี่ยนชีวิต
ชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตอาจเปลี่ยนโลก”

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส นักเรียนจะกลายเป็นผู้เรียนที่เชื่อในการศึกษาตลอดชีวิต เป็นอิสระ สุภาพ รับผิดชอบ และมั่นใจในตนเอง

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส นักเรียนจะได้เตรียมตัวและสามารถปรับตัวเพื่อรับโอกาสในอนาคต

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีจิตสำนึกต่อโลก เปิดกว้างรับวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเหมาะสมและคำนึงต่อสิ่งแวดล้อมผ่านความสามารถในการคำนึงถึง การรับรู้และยอมรับ รวมถึงการปฏิบัติตามความต้องการของผู้อื่น

โรงเรียนของเราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนแต่ละคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะส่วนบุคคล

ในสังคมโรงเรียนของเรา เราจะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ประสบการณ์ พันธกิจ และความรักในการเรียนรู้
ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส นักเรียนจะกลายเป็นผู้เรียนที่เชื่อในการศึกษาตลอดชีวิต เป็นอิสระ สุภาพ รับผิดชอบ และมั่นใจในตนเอง

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส นักเรียนจะได้เตรียมตัวและสามารถปรับตัวเพื่อรับโอกาสในอนาคต

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีจิตสำนึกต่อโลก เปิดกว้างรับวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเหมาะสมและคำนึงต่อสิ่งแวดล้อมผ่านความสามารถในการคำนึงถึง การรับรู้และยอมรับ รวมถึงการปฏิบัติตามความต้องการของผู้อื่น

โรงเรียนของเราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนแต่ละคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะส่วนบุคคล

ในสังคมโรงเรียนของเรา เราจะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ประสบการณ์ พันธกิจ และความรักในการเรียน

วิสัยทัศน์

An RBIS student will be a life-long learner who is independent, respectful, responsible and confident

An RBIS student will be future-proof, prepared and adaptable for change

An RBIS student will demonstrate global awareness and acceptance of other cultures and beliefs

An RBIS student will demonstrate critical thinking and problem-solving skills

An RBIS student will be an active participant in contributing to a healthy and environmentally conscious community through the ability to anticipate, recognise and meet other’s needs

Our school will inspire students’ individual talents, academic growth and personal fulfillment

Within our school community we will share knowledge, culture, experiences, values and a love of learning

พันธกิจ

ความการุณย์ เราเอาใจใส่เมื่อผู้อื่นเจ็บช้ำ เราหยุดเพื่อช่วยเหลือ เรารับฟัง ทำเต็มความสามารถที่จะโอบอ้อมโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง

ความซื่อสัตย์ เราสร้างผู้เรียนที่มีหลักการและคุณธรรมในจิตใจ สร้างรากฐานสำคัญสำหรับชีวิต

ความแน่วแน่ เราจะเผชิญหน้าปัญหาและความท้าทาย จะไม่เสียกำลังใจกับความผิดพลาดและพยายามต่อไป

ความอารี เรามีส่วนร่วมและร่วมมือในการรักษาทุกความสัมพันธ์

ความมั่นคง เรามุ่งมั่นและมั่นคงในการศึกษาตลอดชีวิต

ความสร้างสรรค์ เรามีมุมมองต่อความคิดและภาระหน้าที่ที่แตกต่าง – มองจากมุมมองมากกว่าหนึ่ง

ความเคารพ เราซาบซึ้งและสนับสนุนทั้งวัฒนธรรมไทยและความเป็นนานาชาติ และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราหวังจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

ความใส่ใจ เราใส่ใจหน้าที่ของเราที่มีต่อโลกและหน้าที่ในฐานะพลเมืองโลก