Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

ข้อดีของโรงเรียนขนาดเล็ก

กุมภาพันธ์ 27, 2023

โรงเรียนโดยทั่วไป อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบได้ แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบที่สำคัญต่อการเรียนการสอนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่น การเป็นวัยรุ่นในช่วงมัธยมนั้นเป็นสิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายและความเครียดอยู่บ้าง ซึ่งวัยนี้อยู่ในช่วงที่ด้านวิชาการมีความเข้มข้น และยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านอารมณ์ ในวัยนี้นักเรียนต้องการคำแนะนำจากผู้ปกครองและครูเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่มากับวัย บางครั้งก็เป็นอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือกับคนต่างวัยรอบข้าง ช่วงวัยนี้คือช่วงเวลาที่เด็กกำลังสร้างความเป็นตัวตน ที่ต้องการการชี้นำและเข้าใจเป็นอย่างมาก

การสื่อสารและการเรียนการสอนที่ด้อยประสิทธิภาพจะไม่เกิดขึ้น หากนักเรียนแต่ละคนได้รับการเรียนการสอนตามความต้องการและความเหมาะสมที่ถูกต้อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครู ดังนั้นการปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนโดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะพัฒนาทักษะด้านวิชาการจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกด้านซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กสามารถมอบโอกาสนี้ให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างแน่นอน

งานวิจัยที่ค้นพบเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก

จากผลงานวิจัยปฏิบัติการการศึกษาระดับภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ที่วิเคราะห์จากผลงานการการเรียนนักเรียนหลายร้อยชิ้น โดย Kathleen Cotton  พบว่านักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการเรียนดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ทุกการวัดผลทางวิชาการ ตั้งแต่การให้คะแนนจนถึงคะแนนสอบ มีวิธีการสอนและการปรับใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียน เป็นผลให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น การสอนเป็นทีม หลักสูตรแบบบูรณาการ และการแบ่งกลุ่มหลายช่วงอายุ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธภาพ และนอกเหนือจากนี้ ยังพบว่าการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ และทัศนคติของนักเรียนทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนโดยทั่วไปและการเรียนเป็นไปในเชิงบวก 

หรือแม้กะทั่งหลักสูตรการสอนนอกห้องเรียนก็สามารถเพิ่มความหลากหลายเข้าไปในระบบโรงเรียนขนาดเล็กได้มากกว่า และนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วมมากขึ้น  และพบว่านักเรียนมีความมั่นใจและอัตมโนทัศน์ทางวิชาการสูงกว่าโรงเรียนใหญ่

 • โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดระเบียบด้านวินัยดี การลดความรุนแรง การกำจัดการใช้สารเสพติด และ การรณรงค์ให้หยุด
 • การกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน    
 • นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 • ทักษะด้านวิชาการของนักเรียนและมีความเชื่อมั่นในตนเองดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีความใกล้ชิดดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 • นักเรียนมัธยมในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถเรียนรู้และมีความสามารถเท่ากับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น คะแนนสอบเข้า อัตราการตอบรับ การเข้าชั้นเรียน เกรดเฉลี่ย และความสำเร็จทางด้านการศึกษา 
 • ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนคติที่ดีต่องานของตนเอง
 • โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงกว่า
 • ถึงแม้จะมีความเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีหลักสูตรที่มีคุณภาพดีกว่ากว่าโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กก็มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
 • และสามารถพัฒนาหลักสูตรเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
 • ในช่วงการระบาดของโรคโควิด โรงเรียนของเรามีมาตรการการจัดการที่มีประสิทธภาพ และมีการจัดการเรียนการสอน
 • ที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเท่านั้นที่สามารถทำได้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

www.rbis.ac.th or email: [email protected]

chevron-right