หลักสูตรของโรงเรียน

ที่อาร์บิส เราทราบถึงความสำคัญพื้นฐานในระยะเริ่มแรกสำหรับการเรียนรู้ของคุณบุตรหลานของท่าน

ทีมงาน Early Years มีเป้าหมายที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงจากที่บ้านสู่โรงเรียนให้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้  โดยการสร้างบรรยากาศการดูแล เอาใจใส่และสร้างความสุขสำหรับบุตรของท่านที่กำลังจะเติบโตและกำลังมีการพัฒนาการที่ดี   ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการเท่านั้นยังรวมไปถึงทางด้านอารมณ์ด้วย

คำว่า ‘หลักสูตร’ ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่เด็กมีในโรงเรียน

เราปฏิบัติตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของปฐมวัย

ในรูปแบบนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรัยเด็กปฐมวัยจนถึงมาตรฐานระดับสูงของการศึกษา ทางด้านอารมณ์ความเป็นตัวเอง และการอยู่ร่วมในสังคม

เป็นการครอบคลุม 7 ด้านของการเรียนรู้ซึ่งรวมถึง:

การพัฒนาตนเอง  สังคม และอารมณ์: การช่วยเหลือมีความเกี่ยวข้องให้เด็กพัฒนาความรู้สึกในเชิงบวกของตัวเองและคนอื่น ๆ  สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และการพัฒนาการเคารพต่อผู้อื่น การพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้สึกของตนเอง เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม และให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง

ทางด้านการสื่อสารและภาษา: เปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาความมั่นใจและทักษะในการแสดงออกด้วยตนเอง เพื่อใช้ทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ

ทางด้านการพัฒนาทางกายภาพ: เปิดโอกาสให้เด็กเล็กมีการปฏิบัติและมีปฏิกริยาการโต้ตอบ เพื่อการพัฒนาการด้านประสานงาน การควบคุมและการเคลื่อนไหว เด็ก ๆ จะได้รับการดูแล การเอาใจใส่ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเลือกอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพ

ทางด้านการอ่านการเขียน: การส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเชื่อมโยงเสียงที่สัมผัสกับตัวอักษร เพื่อเริ่มต้นการอ่านและการเขียนให้ถูกต้อง เด็ก ๆ จะต้องได้รับการเข้าใจผ่านสื่อการอ่านที่หลากหลาย (หนังสือ บทกวี และสื่อการเขียนอื่น ๆ ) เพื่อจุดประกายความสนใจของพวกเขา

ทางด้านคณิตศาสตร์: เปิดโอกาสให้แก่เด็ก ๆ มีการพัฒนาและเพิ่มพูนทางทักษะในการนับ การทำความเข้าใจและการใช้ตัวเลข เพื่อการฝึกฝนในการคำนวณอย่างง่ายๆ และสามารถบอกลักษณะรูปทรงทางเลขาคณิต การแบ่งช่อง และการใช้เครื่องมือในการวัดได้

ทางด้านการเข้าใจในสังคม: มีการชี้แนะให้เด็กเข้าใจโลกทางกายภาพ โดยเปิดโอกาสทางด้านการสำรวจ การสังเกต การค้นหาจากทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

ทางด้าน การแสดงออกทางศิลปะและทัศนคติ: การเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจผ่านการเล่นกับสื่อและวัสดุที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงให้โอกาสและกำลังใจในการแบ่งปันความคิดผ่านความรู้สึกทางกิจกรรมที่มีความแตกต่าง ในทางด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การเต้นรำ การแสดงบทบาทสมมติ การออกแบบและการใช้เทคโนโลยี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EYFS curriculum  –  Link to the EYFS document

ทางด้านการประเมินผล

การประเมินมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ปกครองคือ  ทางด้านการดูแลการเอาใจใส่  โดยครูมีการตระหนักถึงความก้าวหน้าของเด็กและการเข้าใจความต้องการของพวกเขา

ที่อาร์บิสทางด้าน Early Years ครูมีการสังเกต  เด็ก ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจ  และรูปแบบการเรียนรู้ของพวกเขา    จากนั้นจึงกำหนดรูปแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการร์ของเด็ก ๆ ในแต่ละคน  เครื่องมือการวัดประเมินผลในลักษณะนี้เรียกว่า Tapestry

Tapestry เป็นวารสารการเรียนรู้ออนไลน์ที่ปลอดภัยในการบันทึกภาพถ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยเพื่อสร้างบันทึกความทรงจำจากประสบการณ์ของบุตรหลานของคุณในระหว่างที่พวกเขาอยู่กับเรา

ระบบนี้ช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการดูแลเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tapestry – https://tapestry.info/