Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

การบริการสังคม

          โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติคือหนึ่งในสมาชิกองค์กร Round Square ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของโรงเรียนนานาชาติระดับโลกที่มุ่งมั่นในการสร้างการศึกษาและการเรียนรู้จากประสบการณ์จาก 6 สิ่งอันได้แก่ความเข้าใจระหว่างประเทศ ประชาธิปไตย การดูแลสิ่งแวดล้อม การผจญภัย ความเป็นผู้นำ และการบริการ เพื่อเสริมสร้างนิสัยอันดีให้แก่นักเรียนคือสมรรถนะในการอยู่ร่วมกันกับสังคมโลก ความมั่นใจในตัวเอง

           เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไป โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติจึงมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะของความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการบริการชุมชนรอบๆกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทย เช่น โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการปรับปรุงดูแลโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

chevron-right